Tag Archives: anställningstid

Förskottssemester avräkning

Hej,

Den förskottssemester jag fick när jag började kommer att efterskänkas efter 5 år på arbetsplatsen.

Men vad är det som avgör 5 år? Är det tidpunkt för uppsägning eller det datum då man lämnar företaget (uppsägningstiden).

Om jag började 28/3 2012 och säger upp mig FÖRE 28/3 2017 – får jag då det efterskänkt?

Jag kommer ju vara kvar på företaget under uppsägningstiden så då har jag varit på företaget i + 5 år

Tacksam för svar!

SVAR

Man beräknar de fem åren på hur länge man är anställd på företaget. Du är fortfarande anställd under din uppsägningstid och har kvar samma förmåner som tidigare så därför fortsätter dessa fem åren att löpa. Så då slipper du betala tillbaka den skulden till företaget.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan jag bli provanställd en gång till hos samma arbetsgivare?

Hej!
Jag sa upp mig från mitt jobb i augusti, Och har jobbat på ett annat sen dess!
Nu ska jag ev börja på mitt gamla jobb igen!
Måste jag börja om min provanställning igen eller får jag tillgodo räkna mina 2,5 år innan i företaget?

Hej,

Det är inte reglerat i lag hur många gånger en arbetstagare får vara provanställd hos en arbetsgivare. Det som framgår av förarbetena till LAS är att provanställningen åsyftar att ge arbetsgivaren en möjlighet att pröva arbetstagaren samt förhindra att arbetsgivaren kringgår lagens reglering rörande tillsvidareanställning. Troligtvis borde inte du kunna bli provanställd i samma tjänst en gång till. Det som arbetsgivare brukar hävda är att den tidigare anställningen låg långt bak i tiden eller att provanställningen varit så pass kortvarig att det inte gått att värdera arbetstagaren ifråga. Inget av detta är aktuellt i ditt fall då du arbetade hos din tidigare arbetsgivare i över 2,5 år och slutade för endast tre månader sen. Detta borde troligtvis anses utgöra fullgott underlag för att arbetsgivaren ska anses ha prövat dig som arbetstagare hos denne. Om det finns kollektivavtal bör du kolla om det finns andra bestämmelser där.

Det finns inget krav på att anställningstiden måste vara sammanhängande utan all arbetad tid hos arbetsgivaren ska beaktas. Detta innebär att du kan tillgodoräkna dig dina tidigare 2,5 år hos din potentiella nygamla arbetsgivare. Således kan du tillgodoräkna dig din anställningstid samt erhålla en tillsvidareanställning.

Vänliga hälsningar

Alexander Ski

Hur räknas anställningstid?

Hej

Får man tillgodoräkna ansällningsår när företaget byter ägare om det skulle bli uppsägningar?

Hej

Enlig lag om anställningsskydd (LAS) gäller följande:

6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.

Om turordning gäller vid uppsägnings så gäller följande:

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.

Dvs din sammanlagda anställningstid räknas samman, vid ägarbyte.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Hur beräknar jag anställningstid?

Får jag räkna ihop 2 anställningsperioder hos samma arbetsgivare vid uppsägning
pga arbetsbrist? Jag sade själv upp mig från första anställningen och hade annat
jobb 1,5 år och återvände sedan till min förra arbetsgivare. Inget
kollektivavtal finns, men IF Metall hade i så fall varit det som gällt.

Svar:
Hej,
regler om anställningstid och andra frågor rörande anställning regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS ). All den tid som ett anställningsförhållande har förelegat får i regel räknas med om inte annat anges. Detta gäller oavsett anställningens art eller omfattning (tillsvidareanställning, vikariat, hel- eller deltid m.m). Anställningen måste inte vara sammanhängande, det har således inte någon betydelse att du gjort ett uppehåll i arbetet hos den aktuella arbetsgivaren.

Då arbetsplatsen inte omfattas av kollektivavtal gäller inte regler ur IF Metalls avtal hos er.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

Egen uppsägning?

Hej,

Om en person tidigare varit tillsvidareanställd och då sagt upp sig självmant pga
flytt till annan ort. Hon kommer nu tillbaka och erbjuds ny anställning, dock
visstid 8 månader. Ingår hennes tillsvidareanställning i ”2 år anställning
under 5 år” så att vi nu måste erbjuda henne en tillsvidare anställning?

mvh

Hej

En mycket bra fråga!

3 § LAS, gäller särskilda bestämmelser om beräkning av anställningstid enligt 5 § LAS andra stycket.

”Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidanställning eller som vikarie i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning”

En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan, får  i den senare anställningen också tillgodoräkna sig tiden i den förra, om arbetsgivarna vid tidpunkten tillhör samma koncern, eller om arbetstagaren bytt arbetsgivare vid en företagsöverlåtelse eller konkurs.

Jag skulle därför inte räkna med tiden innan om inte er nygamla arbetstagare varit anställd inom samma koncern eller övergått till er via en företagsöverlåtelse eller vid konkurs. Sedan skulle jag ifrågasätta hur en tidigare tillsvidareanställning kan räknas in under 5 § LAS då denna paragraf bara anger tidsbegränsade anställningar, vilket borde vara syftet.

Ni bör därför kunna utgå från att den nya tidsbegränsade anställningen på 8 mån inte innebär att arbetstagaren blir tillsvidareanställd genom att arbetstagaren inte kan tillgodoräkna sin förra tillsvidareanställning.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid

Hej. Jag har en fråga angående uppsägningstid eftersom jag tänkte säga upp mig från mitt arbete.

Min provanställning började 20130120 och gick över till tillsvidareanställning 20130720. Räknas provanställningen in i anställningstiden eller börjar uppsägningstiden räknas från att tjänsten gick över till tillsvidareanställning.

Hej,

Provanställningen skall räknas in i din anställningstid då detta gäller anställningstid för en och samma arbetsgivare utan avbrott.

Om inget annat avtalats gäller en månads uppsägningstid då du säger upp dig på egen begäran, detta skall göras skriftligt och uppsägningstiden början gälla från den dag då din arbetsgivare mottagit din önskan om uppsägning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Tjänstledighet del av anställningstiden

Hej,

Jag tog tjänstledigt 2003-2006 från min anställning i Sverige för att arbeta i Frankrike inom samma koncern. Förra året blev jag uppsagd p.g.a. arbetsbrist och min arbetsgivare säger nu att min anställningstid i Frankrike inte räknas in i sammanlagd anställningstid för att LAS (lag om anställningsskydd) enbart gäller i Sverige och därför inte är applicerbar.

Men det är just det att jag hade fått beviljat tjänstledighet från min arbetsgivare i Sverige, dvs att jag fortfarande hade kvar min grundanställning i Sverige fast jag var samtidigt anställd i Frankrike. Gäller inte LAS när man har kvar sin grundanställning i Sverige?

Hej,

Som jag tolkar det, är det frågan om i vilken position du står i gällande uppsägningen pga arbetsbrist, då principen ”sist in, först ut” tillämpas.

Beräkning av anställningstiden regleras som bekant i 3 § Lagen om anställningsskydd (LAS). I lagrummet anges att anställningstid inom samma koncern skall inkluderas samt hur beräkningen går till vid företagsöverlåtelse. Det finns emellertid inte några utskrivna regler hur anställningstiden skall beräknas som sådan.

I förarbetena till lagen går att finna att tid då arbetstagare varit tjänstledig skall inkluderas i anställningstiden. Enligt huvudregeln skall alltså din tid som tjänstledig räknas in. Dock får du se till ert kollektivavtal, om ni har sådant, då detta kan ange att viss anställningstid inte skall inkluderas då ”sist in, först ut” principen tillämpas, exempelvis kan tjänstledighet undantas. Om det inte skulle finnas någon reglering i kollektivavtal bör alltså din tjänstledighet räknas in i din anställningstid.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Diskriminering

Hej,
Jag blev kallad på intervju för ett jobb (tidsbegränsat till 12 månader) några dagar innan jag skulle föda barn. Jag berättade för arbetsgivaren om min situation och att jag planerade 6 månader föräldraledighet. Då ställdes intervjun in, uttryckligen pga föräldraledigheten. Jag har förstått att det är diskriminering att göra så, men att undantag finns om arbetstagaren behöver vara borta en stor del av en tidsbegränsad anställning. Min fråga är, vad räknas som en ”stor del”?

Hej,

I detta fall får föräldraledigheten tolkas som en stor del av den tidbegränsade anställningen då den uppkommer till halva anställningstiden.

Vidare om bedömningen om detta är diskriminering eller ej så handlar alla ärenden, rörande diskriminering, om att arbetstagare måste kunna bevisa att denne blivit missgynnad eller som arbetsgivare kunna bevisa att denna inte missgynnat arbetstagaren. Detta är ofta en svårighet då dessa eventuella övertramp ofta sker muntligen och på så sätt står ord mot ord och kan det inte bevisas så ogillas fallet dvs. att det inte klassas som en diskriminering.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Sammanlagd anställningstid, hur beräknas den?

Hej!
Jag har jobbat i ett och samma företag från april 2006 till september 2009 och
började igen i januari 2010 tills nu.
Nu företaget går i konkurs och vi har olika uppsägningstid beroende på hur
länge man har jobbat.
Räknas min sammanlagda anställningstid eller från den datum när jag började på
nytt 2010 ?
Företag har kollektivavtal.
Tack för svar!

Hej

Ditt kollektivavtal kan antagligen ge dig svaret på vilken uppsägningstid du har, finns inte det reglerat gäller parafgraf 11 i lagen om anställningskydd (LAS). För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad. Vidare gäller

Arbetstagare har rätt till en uppsägningstid av

-två månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst två år men kortare än fyra år.

-tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år.

-fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år.

-fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år.

-sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Särskilda regler gäller vid beräkning av sammanlagd anställningstid.

En arbetstagare som byter anställning genom att övergå från en arbetsgivare till en annan, får i den senare anställningen tillgodräkna sig tiden hos förra om arbetgivaren om den vid tidpunkten för övergången tillhörde samma koncern. Arbetstagare som har fått återanställningstid enligt företrädesrätten genom att de uppfyllt kriteriet om att ha arbetat minst 12 månader inom en tre års period vid uppsägningen kan också tillgodoräkna sin tidigare anställningstid.

Så beroende på om du hade förträdesrätt till återanställning eller om du arbetat inom samma koncern kan du tillgodoräkna din förra anställningstid, och dessutom beroende på vad kollektivavtalet säger.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Jag blev nyligen varslad pga arbetsbrist från en tillsvidare anställning, men har ej mottagit någon skriftlig uppsägning än. Fick ett email igår med ett inscannat papper. Just nu har jag semester. Är det så att min uppsägningstid börjar gälla efter min semester, då jag kan ta del av detta papper i person? tänker åå paragraf 10 i Las.

fråga två: Jag har den förste september jobbat sex år på detta ställe. Jag kommer bli uppsagd innan detta, men min anställning tar slut efter det att jag jobbat mer än sex år på företaget. Ska jag enligt Las ha fyra månaders uppsägningstid, eller räknas det från dagen jag får uppsägningsbeskedet så att jag får tre månader?

Värt att nämna är att jag under ca fyra av dessa år gått ner yil till 75% tjänst om det påverkar beräkningen på något vis

tacksam för svar

SVAR:

Hej,

Det stämmer, enligt 10 § LAS så ska din uppsägning anses ha skett först när du återkommer från din semester. Om du redan innan semester fick kunskap om uppsägning, exempelvis om det har skett förhandlingar så gäller inte särregeln i 10 § 2 st LAS. Men om du fick beskedet när du redan gått på semester så anses du uppsagd tidigast dagen efter du kommer tillbaka från din semester.

Det är den anställningstid som du haft innan du blir uppsagd som är avgörande. Du får alltså en uppsägningstid som baseras på den tid du har varit anställd och inte på den tid som du kommer ha varit anställd när man räknar in din uppsägningstid.

Att du har varit deltidsanställd påverkar inte din uppsägningstid då det inte beräknas på sysselsättningsgrad utan enbart på hur länge som du faktiskt varit anställd hos arbetsgivaren.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren