Tag Archives: ålder

Överenskommelse eller ej?

Hjälp! Vet varken ut eller in!!! Är snart 60 år, har jobbat i företaget drygt 40 år, med nuvarande arbetsuppgift i ca. 30 år. Nu erbjuden att gå hem pga. arbetsbrist med 24 mån. avgångsvederlag (dom måste lära upp en person till uppgiften).

Frivilligt? Ja, men kan inte räkna med att få behålla samma arbetsuppgift !!! eftersom jag är opererad, men ändå inte bra, möjlig arbetsskada ( inte sökt dumt nog ) klarar jag inga andra uppgifter, har hjälpt till på andra ställen, får direkt ont, klarar mina nuvarande uppgifter utan problem.

Sköter mitt jobb bra….(skriftligt bevis på det) anledningen till erbjudandet är att jag varit sjukskriven, på senare tid, psykiska arbetsmiljön är inte bra på min arbetsplats.

Eftersom jag känner mej utanför, förbisedd och nu även erbjuden avgångsvederlag, vill jag helst inte vara kvar, men bli arbetslös vid min ålder + med skada! är inte heller ett alternativ.

Vad ska jag göra?

Hej,

Som jag förstår det har arbetsgivaren utlyst arbetsbrist gällande dina arbetsuppgifter och erbjuder dig nu ett avgångsvederlag i samband med detta. I detta fall kan inte arbetsgivaren anställa en ny person för att utföra dessa uppgifter då de enligt arbetsbristen inte behövs utföras längre.

En uppsägning kan som bekant antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. En arbetsgivare är skyldig att uppge skälen till uppsägning vid arbetsbrist. Enligt praxis från arbetsdomstolen godtas normalt uppsägningsskäl som hänför sig till arbetsbrist. Med hänsyn till arbetsgivarprerogativet prövar arbetsdomstolen så gott som aldrig arbetsgivarens ekonomiska bedömningar vid påstående om arbetsbrist. En uppsägning är aldrig sakligt grundad om inte arbetsgivaren först har uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Har arbetsgivaren erbjudit dig omplacering och i vilken utsträckning har detta gjorts? Har alla möjliga omplaceringar diskuterats och kan du se dig arbeta på något utav dessa sätten som en omplacering medför?

Är du sjukskriven i dagsläget? Om ja, från vilket datum och när är du beräknad att återgå i arbete?

Arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att rehabilitera en sjukskriven arbetstagare och ska dessutom upprätthålla en sådan arbetsmiljö som är tillfredsställande för samtliga arbetstagare.

Hur ser du på situationen? Du beskriver att du inte vill vara kvar men ser samtidigt ingen möjlighet att gå hem vid denna ålder.

Om du själv skulle vilja avsluta din anställning har arbetsgivaren ingen skyldighet att erbjuda dig avgångsvederlag eller uppsägning pga arbetsbrist. Om det däremot skulle vara så att din arbetsgivare vill säga upp dig utan saklig grund är detta skadeståndsgrundande och om det skulle drivas till domstol kan skadeståndet uppgå till ett högre belopp, dock tillkommer det isf kostnader för att driva ärendet. Det du och din arbetsgivare verkar göra, som jag tolkar det, är en överenskommelse om att ”köpa ut dig” och det är upp till dig att reflektera över situationen och vad som gynnar dig personligen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Företräde för högre sysselsättningsgrad; Vad gäller?

Hej

Jag undrar om följande är korrekt av min chef:

Jag anställdes på deltid för två år sedan i augusti. Ca 4-5 månader efter mig anställdes en annan person på heltid. Jag blev aldrig tillfrågad om jag var intresserad av någon heltid innan denne andra person efter mig anställdes. Nu har min chef sagt till mig att jag kan vara aktuell för en heltid, samtidigt som en extra anställd som anställdes före mig också säger sig vara intresserad av en heltid.

Vad gäller, finns någon turordning för att ”ta upp anställda på heltid” och i så fall vad gäller? Har jag rätt att få en heltid p.g.a. att jag ”hoppats över” tidigare. Har den extra anställda rätt att få en heltid före mig, jag som jobbar deltid?

 

 

Hej!

Arbetstagare som har en deltidstjänst kan ha förtur till tjänst med högre sysselsättningsgrad inom den verksamhet där arbetstagaren arbetar. För att detta ska vara aktuellt ska arbetstagaren dels, som du skriver, ha uttryckt önskemål om högre sysselsättningsgrad, samt inneha de kvalifikationer som tjänsten kräver. En annan faktor kan vara att arbetsgivarens behov av arbetskraft ska bli  tillgodosett då en deltidsanställd får högre sysselsättningsgrad.

En deltidsanställd med rätt till högre sysselsättningsgrad kan ha förtur framför de med återanställningsrätt. Däremot kan en person med omplaceringsrätt gå före en deltidsanställd som önskar högre sysselsättningsgrad.

Finns det fler anställda som har företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad, så bestäms turordningen utifrån sammantagen arbetstid hos arbetsgivaren. Arbetstagaren med längst arbetstid har då förtur framför övriga. Har arbetstagarna samma anställningstid, är ålder det avgörande och äldst har förtur.

Hör av dig igen om du har fler frågor!

Jessica Sääf Arbetsrättsjouren