Kategoriarkiv: arbetstagare

Har jag en skyldighet att prestera på jobbet?

Hejsan.

Jag har sagt upp mig från mitt nuvarande jobb då jag fått ett annat. Jag fullkomligen hatar det här jobbet och vill inte ens vara här. Men, vet att jag måste vara på plats under uppsägningstiden dock så undrar jag vad de kan göra om jag presterar dåligt på mitt jobb?

Jag har under hela tiden alltid legat bland de bäst presterande men nu när jag fått nytt jobb så har luften gått ur mig fullständigt och jag orkar inte bry mig.

Svar:

Hej!

Vid ingående av anställning får du som arbetstagare både rättigheter och skyldigheter att anpassa dig och ditt jobb utifrån. I ditt anställningsavtal står det en arbetsbeskrivning av vilka arbetsuppgifter du ska utföra på jobbet. Dessa är också dina skyldigheter. Utför inte du din arbetsuppgifter kan det ligga till saklig grund för uppsägning eller löneavdrag. Sköter du inte arbetet till sån grad att det skadar verksamheten ekonomiskt så kan arbetsgivaren begära skadestånd.

Trots att du sagt upp dig har du fortfarande under din uppsägningstid skyldigheten att utföra dina arbetsuppgifter. Det är ingen skyldighet att vara bland de bäst presterande på jobbet så du behöver inte vara bland de bästa men du måste fortfarande prestera för att upprätthålla din del av avtalet.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Är arbetsgivaren skyldig att ge mig ett anställningsavtal?

Är arbetsgivaren skyldig att ge mig en kopia på mitt anställningsbevis? Vad händer annars? Har jag någon anställning om jag inte har någon kopia

Svar:

Hej!

Det finns inga formkrav hur ett anställningsavtal måste se ut. Det räcker alltså med att ni är överens om villkoren.

I lagen om anställningsskydd § 6 c står det att arbetsgivaren ska lämna skriftlig information om alla villkor av väsentlig betydelse till arbetstagaren. Detta ska göras senast en månad efter att arbetstagaren börjat arbeta (så länge anställningen inte är kortare än tre veckor). Informationen ska bland annat innehålla delar som namn och adress för både arbetsgivare och arbetstagare samt förklaring av arbetsuppgifter, vilken typ av anställning det gäller och lön. Det är alltså samma uppgifter som även står i ditt anställningsavtal.

Om arbetsgivaren har betalat ut lön kan en lönespecifikation bevisa din anställning eller till exempel om du har ett mejl eller sms med ditt schema. Då muntliga avtal gäller kan din anställning gälla trots att det inte finns ett påskrivet avtal eller att du har tillgång till det. Däremot enligt paragrafen ovan skall information lämnas. Anställningen förblir giltig även om arbetsgivaren inte skulle lämna informationen men arbetsgivaren kan då bli skadeståndsskyldig.

Du har alltså en anställning även om det inte finns skriftliga bevis för den och du ska få ut information senast en månad efter du började arbeta.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Överenskommet avtal om lön som hävs

Om man sökt en tjänst och fått den och sen ingår ett avtal med avdelningschefen (avseende lön) som även HR och verksamhetschefen godkänt, kan en chef ännu högre upp då riva upp det avtalet?

Svar:

Hej!

Avtalsrätten säger att om man har kommit överens om något ska det gälla. I ditt fall handlar det om vilket mandat personen du ingått avtal med har. Har avdelningschef, HR eller verksamhetschef ett mandat till att ingå avtal om lön för anställda ska det avtalet gälla. Har de inte mandatet till att avtala om lön kan en chef ännu högre upp riva avtalet om beslutet ska tas på den nivån och chefen inte är nöjd. I den här situationen är just frågan vem som har mandat till att ingå ett avtal om lön med dig som avgör om det är okej att riva avtalet eller inte. Jag tycker det låter som att åtminstone verksamhetschefen bör ha ett mandat av den klassen, men det är konstigt varför verksamhetschefen har tagit ett beslut som en chef högre upp inte står bakom.

Hör med din närmaste chef om vad som har hänt och varför det blivit såhär. Alternativt kontakta facket för hjälp om du inte får svar från din chef.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Diskriminering av arbetssökande?

Jag skriver åt en vän. Hon har har en tillsvidaretjänst på 80% varav de procenten varit uppdelade på 50% samt 30% i olika städer. Hon har aviserat att hon vill gå upp i tjänst sedan tidigare. Precis innan hon skulle på föräldraledighet för sitt andra barn, blev det en tillsvidaretjänst ledig på 100%. Min vän informerade chefen om att hon var intresserad av tjänsten på 100%.

Den tjänsten gick till en ny person som inte arbetat i företaget innan, och har inte erfarenheten av företaget. Min vän däremot kan företaget och organisationen väl.

Här borde väl företrädesrätten träda in och min vän skulle blivit tillfrågad om tjänsten först? 

Har också en känsla av att företaget medvetet diskriminerat min vän som gravid. Vilket också strider mot lagen, eller hur?

Min vän är inte med i facket. Hur går vi vidare i ärendet? Kan man driva det själv?

Svar:

Hej!

Vad som kallas företrädesrätt gäller om en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och företaget sedan vill anställa en ny arbetstagare inom 9 månader. Då ska den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist ha företräde till tjänsten framför någon annan.

I lagen om anställningsskydd står det att en deltidsanställd kan ha företräde till en tjänst med högre sysselsättningsgrad om personen talat om för arbetsgivaren att man är intresserad samt om tjänsten ligger inom samma driftsenhet där arbetstagaren är sysselsatt. Vanligtvis är två arbetsplatser på olika orter två olika driftsenheter även om det är inom samma företag. För att ha företräde till tjänsten på 100% krävs det att tjänsten ligger på någon av orterna din vän redan har en anställning på och att hon har tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten. Jag vet för lite om situationen för att kunna uttala mig om din vän hade kunnat göra anspråk på företrädesrätten i den här situationen.

Hur utannonsering av av tjänst ser ut kan skilja sig. Inom staten eller kommunen måste arbetsgivaren annonsera att en tjänst är ledig medan i andra fall behövs det inte göras enligt lag men det kan finnas andra regleringar kring hur det borde hanteras. Det kan alltså finnas regler som göra att tjänsten ska vara öppen att söka för alla och att din vän inte hade kunnat bli direkt tillfrågad om tjänsten.

Att ha erfarenheter av ett visst företag kan vara en förmånlig egenskap men behöver inte vara avgörande för att få tjänsten. Personen som fick tjänsten kanske hade andra egenskaper eller erfarenheter som talade för att just den personen skulle få tjänsten. Vid tillsättande av tjänst måste personen ha tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Det är arbetsgivaren som avgör vad som är tillräckliga kvalifikationer och om en arbetssökande uppfyller kraven.

Enligt diskrimineringslagen får varken en anställd eller arbetssökande diskrimineras. Det finns något som kallas för direkt diskriminering som man kan göra anspråk på utifrån några kriterier. De är om någon har missgynnats genom att blivit sämre behandlad än någon annan, om man varit i en jämförbar situation som någon annan och om missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. En graviditet kan kopplas till kön vilken är en av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering av gravida får inte ske, men frågan är om situationen uppfyller alla kraven för att det ska ha förkommit diskriminering.

Om din vän inte är med i facket kan hon vända sig till Diskrimineringsombudsmannen som hanterar ärenden om diskriminering.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Finns det regler om minimi-arbetstid för en arbetsdag?

Hej! är fast anställd ,min fråga är vad är minimum för att jobba på en dag? har ett pass på en och en halv timme på en dag,får chefen lägga in ett sådant pass på en dag?

Svar:

Hej!

I arbetstidslagen står det att en arbetstagare får arbeta som max 40 h per vecka samt att arbetsgivaren ska lämna besked om ändringar i schemat minst 2 veckor i förväg om inget speciellt dyker upp. I lag finns det däremot inga regler kring vad som är minimum att jobba på en dag. Sådana regler kan finnas i till exempel kollektivavtal eller branchpraxis. Mellan olika branscher kan det därför variera om det finns regler om minsta arbetstid per dag samt hur de reglerna i sånt fall ser ut. Vilka regler som gäller i ditt specifika fall kan jag därför inte svara på, kontakta facket om du är medlem eller fråga din arbetsgivare om det finns en policy på arbetsplatsen.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Muntliga avtal om lön

Min arbetsgivare och en fd. HR person (HR personen har för en tid sedan gått i pension) har tidigare utlovat mig 500 kr i lönepåslag , pga. någon miss som HR personen hade upptäckt där det visade sig att jag inte hade följt löneutvecklingen. Min arbetsgivare jobbar på för att få denna löneökning att träda i kraft ( retroaktivt) Min chef haft dialog med nuvarande HR ansvarig och denne säger att detta löfte inte finns dokumenterat någonstans, min chef har försökt att söka igenom gammal e-post osv. men än så länge inte hittat något skriftligt som intygar detta.

Gäller arbetsgivarens löfte muntligt är min fråga?

Kan jag eller min chef gå vidare på något vis?

Svar:

Hej!

Ja muntliga avtal gäller. Det du och din chef har kommit överens om gäller även om det inte finns något skriftligt avtal. Om jag tolkar det rätt vill nuvarande HR-ansvarig ha ett bevis för denna överenskommelse innan lönepåslaget betalas ut. I den här situationen räcker det med att ni nu skriver ett skriftligt avtal och visar för HR. Alternativt att din chef skriver under ett beslut om ditt lönepåslag och lämnar vidare till HR. Ett avtal eller beslut till HR är för att bevisa för dem att er överenskommelse stämmer så att de i sin tur kan betala ut rätt lön till.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Annonsering av tjänst

Jag har ett vikariat för en person som först var tjänstledig men sen sa upp sig. Nu berättade min chef att hennes tillsvidare tjänst kommer att annonseras ut internt så att alla ska ha en chans att söka den. Han sa att det var för att man måste gå till väga så.

Min fråga är; stämmer det?

Svar:

Hej!

Inom en statlig myndighet eller kommunal verksamhet måste alla lediga tjänster annonseras ut. Enligt anställningsförordningen ska myndigheten på lämpligt sätt informera så de som är intresserade av tjänsten kan visa sitt intresse. Inom den privata sektorn finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att annonsera ut tjänsten. Däremot kan det inom verksamheten finnas policys eller andra regler som verksamheten ska arbeta efter. Exempelvis kan detta vara hur annonsering och tillsättningen av en ny tjänst ska hanteras. Hur situationen kan eller måste hanteras kan bero på både regleringar för de olika sektorerna eller speciella regler för verksamheten.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Hur kan min tjänst vara kvar när jag blivit uppsagd på grund av arbetsbrist?

Hej!
Min myndighet flyttar delar av verksamheten till en annan ort. Min tjänst är sagd att den omfattas. Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist. På fråga om när min tjänst flyttas över och mina arbetsuppgifter försvinner får jag svaret att tjänsten inte kommer att flyttas över så länge jag arbetar kvar (dvs som längst hela min uppsägningstid 12 mån). Hur kan det föreligga arbetsbrist om min tjänst, mitt ansvar och mina arbetsuppgifter ligger kvar på nuvarande ort?

Svar:

Hej!

När man blir uppsagd eller säger upp sig har man en uppsägningstid. Den kan variera beroende på hur länge man har arbetat på arbetsplatsen samt om det är du själv eller arbetsgivarens beslut att avsluta din anställning. I ditt fall säger du att du har en uppsägningstid på 12 månader och det är då så länge du ska arbeta kvar på arbetsplatsen efter beskedet om uppsägning. Du och din tjänst blir därför kvar på arbetsplatsen tills din uppsägningstid går ut. Vissa speciella överenskommelser kan ske mellan dig och din arbetsgivare eller i fackliga förhandlingar vilket i sånt fall hade skett i samband med uppsägningen. Din tjänst är alltså kvar så länge du är kvar på arbetet och dina arbetsuppgifter och ansvar förblir desamma. Det är först när din uppsägningstid tar slut som din tjänst försvinner på nuvarande ort och flyttas över till den nya orten. Det är alltså när du först lämnar arbetsplatsen som arbetsbristen uppstår.

Hälsningar Malin Karlsson

Arbetsrättsjouren

Provjobb utan lön eller avtal

Jag har precis påbörjat en provanställning på ett café och blev meddelad att denna till en början skulle vara 2 dagar innan ett anställningsavtal skulle skrivas under. Därefter har arbetsgivaren förlängt denna tid med ytterligare 3 dagar samt inte visat upp ett anställningsavtal.
Redan från början har min arbetsgivare informerat om att dessa dagar är obetalda, något som jag efter lite efterforskning nu antar inte är tillåtet enligt LAS.
Jag vet tyvärr inte om det finns något kollektivavtal, men tror detta då lönen arbetsgivaren föreslog vid anställning  är exakt samma som den för en 18:åring under Gröna Riksavtalet. (jag är 19 för referens)
Mina frågor är då:
A) Räcker det att arbetsgivaren informerar att provanställnings tiden är obetald för att skapa ett bindande avtal?
B) Vad säger LAS om provanställningar utan lön? (länka gärna)
C) Borde jag försöka att kontakta facket först ang detta om ett kollektivavtal finns?

SVAR:
Det är aldrig tillåtet att låta någon arbeta utan lön, även om det kallas för ”provjobb” eller liknande, men det är tyvärr ganska vanligt att arbetsgivare ändå tillämpar det. Problemet är att om du gått med på det vid anställningstillfället så är det svårare att kräva att du ska få lön för de dagarna. LAS har egentligen ingen skrivning om detta, utan det är en underförstådd princip, att lön ska utgå för arbete. Du har alltid rätt till ett anställningsavtal senast 1 månad efter påbörjad anställning, detta står i LAS § 6c.

Det låter som du säger som om det skulle finnas ett kollektivavtal, och i så fall bryter företaget mot detta. Kontakta facket, eller fråga någon av dina kollegor som kanske vet. Arbetsgivaren är också skyldig att tillhandahålla det aktuella avtalet.

Lycka till!
Hälsningar Camilla Ländin

Tjänstledig för studier, måste jag jobba under lovet?

Hej!
Jag är beviljad 100% studieledig med studielön för att kunna vidareutbilda mig. Muntligt fick chefen mig att acceptera att arbeta ” mina helger de första 2-3 månaderna.
Nu skriver chefen till mig att hon ska kontakta HR eftersom hon verkar tycka att jag ska arbeta under jul/ nyår då jag är ”studieledig”. Högskolan tar inte jullov tvärtom slutar terminen i januari med tentor.
Vad säger lagen?

SVAR:
Din rätt att vara ledig/skyldighet att arbeta under loven är beroende på hur du fått beviljat din studieledighet. Om du ansökt oh fått beviljat tjänstledigt för studier för hela utbildningsperioden (tex 2 år) så kan din chef inte kräva, och du kan inte heller begära att du ska jobba under tex jullov och sommarlov.
Om du däremot söker och får beviljat tjänstledigt för studier termin för termin så ska du normalt sett arbeta som vanligt under lov och sommar. Så det beror på vad ni kommit överens om från början.

Kolla gärna var ett ev kollektivavtal på arbetsplatsen säger ang detta också.
Hälsningar Camilla Ländin