Alla inlägg av Tobias

Anställningsvillkor

Hej
Sedan 2 år tillbaka började jag jobba på tim hos ett företag. Jag skrev aldrig på nåt papper utan bara jobbar efter ett schema.
Hur länge kan man jobba så är min fråga.
När jag frågar dom ang anställning så kommer företaget med olika anledningar till att jag inte kan få det.
Jag jobbar på heltid och vet inte vad jag har för rättigheter om jag kan kräva nåt av arbetsgivaren?

Hej

Arbetsgivare som inte följer kollektivavtal ska följa lag om anställningsskydd, så om arbetsgivaren har ett gällande kollektivavtal (fråga arbetsgivaren) så kan reglerna vara annorlunda.

I annat fall ska följande ALLTID följas, det gäller samtliga arbetsgivare i Sverige.

Anställningsavtal gäller tillsvidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas. i följande former

1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

DVS TIMANSTÄLLNING ÄR INTE KORREKT ANSTÄLLNINGSFORM ENLIGT LAG

Det innebär att har du och din arbetsgivare inte kommit överens om annat så har du en tillsvidareanställning.

Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftlig, så länge båda parter är överens om förutsättningarna för anställningen. Däremot ska arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

När jag läser din fråga, verkar det som att du därför redan har en tillsvidareanställning då arbetsgivaren inte har följt lag om anställningsskydd och du kan därför inte sägas upp på andra villkor än de som gäller för en tillsvidareanställning (saklig grund). Din arbetsgivare behöver klargöra anställningsvillkoren enligt ovan och ta seriöst på hur de följer lagen om anställningsskydd eller inte. Kom dock ihåg att det kan finnas andra regler i ett gällande kollektivavtal.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Hur räknas anställningstid?

Hej

Får man tillgodoräkna ansällningsår när företaget byter ägare om det skulle bli uppsägningar?

Hej

Enlig lag om anställningsskydd (LAS) gäller följande:

6 b § Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.

Om turordning gäller vid uppsägnings så gäller följande:

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren.

Dvs din sammanlagda anställningstid räknas samman, vid ägarbyte.

MVh Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Studieledighet

Hej!har begärt studieledigt för 2 år framåt med början ht-2015 och skrivit i min ansökan ledigt termin för termin för att jag skall kunna komma tillbaka och jobba på sommaren…arbetsgivaren har skrivit på och godkänt min ansökan. Men nu till min fråga: har jag rätt att komma och jobba mellan terminerna(sommaren)eller kan han neka mig?vad är det som gäller?
Tack på förhand

En arbetstagare har rätt att avbryta beviljade ledighet och återinträda i tjänst i förtid. Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor eller, om ledigheten varat minst ett år, en månad efter det att han mottog underrättelsen. När du som studieledig återinträder i tjänst är du tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållande och anställningsvillkor (lön och förmåner) som om du ej varit ledig.

Det du egentligen frågar efter är om du har rätt till att komma tillbaka mellan terminerna och arbeta?

Det finns inga hinder för en arbetstagare att begära ledighet för flera studieperioder, som du gjort. Dvs du har rätt att komma tillbaka under de perioder som du inte tagit ledigt för (sedan gäller det att du aktivt arbetar för att underrättar din arbetsgivare exakt när det blir så att arbetsgivaren inte behöver sitta med vikarier och dubbla löner under dessa perioder).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Kan en arbetsgivare stänga ute en arbetstagare vid sjukdom?

Hej,
Jag är fast anställd på ett företag och
var sjukskriven mer än 8 dagar jag är frisk anmäld mig arbetsgivare kräver ett läkarintyg och de sa att jag kan inte börja jobba utan ett läkarintyg. Det låter konstigt men vill veta vad som gäller?

Med vänlig hälsning

Hej

Detta är inte en enkel fråga, men generellt ska arbetsgivaren inte stänga ute en arbetstagare från arbete om arbetstagaren själv anser att han/hon inte är sjuk. Det innebär nämligen i grunden att arbetsgivaren hindrar arbetstagaren från arbetet som arbetstagaren har rätt till enligt anställningsavtalet.

Arbetsgivaren ska istället för att begära läkarintyg från arbetstagaren, själv se till att skicka arbetstagaren till företagshälsan på arbetsgivarens bekostnad om arbetsgivaren anser att arbetstagaren är för sjuk för att arbeta. Detta gäller också tex om arbetstagaren skulle komma påverkad till arbetet tex av alkohol.

Gå till arbete anser arbetsgivaren att du är för sjuk för att arbeta be då att arbetsgivaren skickar dig vidare till företagshälsan så att de i så fall får skriva ut ett läkarintyg till dig.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Förskottssemester, när arbetstagare säger upp sig själv?

Hej
Har arbetsgivaren rätt att dra av för de semesterdagar jag fick vid anställning början, så kallade förskottsdagar, på slutlönen om det inte finns något kollektivavtal och det heller inte står något i anställningsavtalet som rör förskottssemester. Jag har sagt upp mig själv och inte varit anställd i 5 år.

Hej

Har du sagt upp dig själv har arbetsgivaren rätt att dra av förskottssemestern.

Förskottet ska dock dras mot din intjänade semesterersättning inte mot din intjänade lön.

Se semesterlagen nedan

29 a § Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön. Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av

1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Dålig psykosocial arbetsmiljö

Hej,

Jag blev sjukskriven i xxxx för det har varit dålig arbetsmiljö mellan mig och en kollega. Har tagit upp problemet med min chef tidigare för ett år sedan men det har inte blivit bättre arbetsmiljö, så det resulterade i att jag blev sjukskriven. Då hade jag en assistent som jobbade för mig fyra timmar om dagen och fyra gånger i veckan. Nu får jag veta av min kollega på jobbet som jag hade ett långt samtal med att min assistent har blivit anställd på heltid under mina arbetsuppgifter då vi hyrde henne förut. Vi är ett litet bolag på 25 personer och när jag sedan kommer tillbaks sitter vi då två personer på samma uppgifter, så mycket finns det inte att göra så det är nödvändigt med två st på heltid. Min fråga Är om man får göra såhär? Känner mig kränkt eftersom jag inte fått veta någonting av min chef.

Tacksam för svar.

Hej

Din arbetsgivare har skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplanerad. Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas. Arbetsgivaren ska vidare se till att det i hans verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet för fullgörande av de uppgifter som enligt denna lag och enligt 30 kap. socialförsäkringsbalken vilar på honom.

Om du känner att din arbetsgivare inte fullföljt eller svarar upp till de kraven som arbetsmiljölagstiftningen ställer ovan , ska du i första hand vända dig till ditt lokala skyddsombud/fackliga förtroende man eller din fackliga organisation.

Du har rätt att medverka i utformningen av din egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör ditt eget arbete. Men du måste samtidigt själv ta ansvar för hur du själv påverkar arbetsmiljön. Ansvaret är inte enbart arbetsgivarens utan arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Skriftlig varning, vad gäller?

Hej
Jag har fått besked om att jag ska få en ”skriftlig varning” som min chef uttryckte sig. Den skriftliga varningen gäller dåligt temprament och otrevligt bemötande.

Jag har några frågor om detta:
* Är det som jag beskriver grund för en skriftlig varning?
* Hur länge gäller en skriftlig varning (Eriran)?
* Hur lång tid tillbaka kan de härleda saker till den skriftliga varningen?
* Vad ska ingå i en skriftlig varning? Skall alla specifika händelser specificeras?

Hej

Arbetsgivaren har genom arbetsledningsrätten rätt att tillrättavisa de anställda. Om inte arbetsgivaren gör detta sätter sig arbetsgivaren möjligen i en mer komplicerad situation då arbetsgivaren inte i framtiden kan använda varningen som en del av tex bevisbörda för saklig grund för uppsägning. Har arbetsgivaren däremot tydligt markerat med en varning att arbetstagarens beteende inte är förenligt med varken lag eller interna policys, har arbetsgivaren däremot bättre grund för en framtida uppsägning av personliga skäl.

Det som du har angivit ovan kan absolut ligga som grund för en varning. Att agera hotfullt, eller med dåligt uppförande mot kunder eller andra kollegor är absolut grund för en varning.

Kravet för en varning kan dock vara förenligt med två månaders fristen som framförallt sammanhänger med uppsägningar av personliga skäl. Dvs arbetsgivaren bör ge dig varningen relativt snabbt efter det som arbetsgivaren uppfattar felaktiga uppförandet.

Kom i håg att gamla händelser som du blivit varnad för absolut kan ligga som last för dig vid en framtida uppsägning. Det finns generellt ingen bort gräns för hur länge varningen gäller. Du bör även konsultera ditt fackförbund, om du närmare vill diskutera varningen med arbetsgivaren.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Betala tillbaka förskottssemester vid uppsägning pga arbetsbrist?

Hej!

Jag har blivit uppsagd pga arbetsbrist efter bara ett år hos min arbetsgivare, har läst att man då inte behöver ”betala tillbaka” förskottssemetsern jag tagit, vilket är 17 dagar. Men man får ju 25 förskottssemesterdagar, får jag då 8 dagar utbetalt + min intjänade semetser. Eller brinner de 8 förskottsdagarna inne?

Hej

Nej du får inte ut extra förskottsdagar som du inte tagit ut.

Men detta gäller generellt.

Har en arbetstagare mottagit semesterlön i förskott, minskas semesterersättningen med sådan semesterlön (dvs inte lönen, viktigt!)

Detta gäller dock inte, om den semesterlön som togs emot i förskott utbetalades mer än fem år före anställningens upphörande eller om anställningen har upphört på grund av
1. arbetstagarens sjukdom,
2. förhållanden som avses i 4 § tredje stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, eller
3. uppsägning från arbetsgivarens sida som beror på förhållanden som inte hänför sig till arbetstagaren personligen, utom när uppsägning sker i samband med en konkurs.

Dvs blir arbetstagaren uppsagd pga arbetsbrist, men uppsägningen inte sker i samband med en konkurs. Behöver arbetstagaren inte betala tillbaka förskottet.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Arbetsskada, uppsägning och omplacering hos en statlig arbetsgivare

Hej har statlig arbetsgivare rätt att säga upp arbetstagare på grund av arbetsskada, trots att arbetsgivare har lediga tjänster ute på annons?

Hej

Statliga arbetsgivare omfattas i grunden av Lag om anställningsskydd precis som andra arbetsgivare. Det finns dock en kompletterande lagstiftning till LAS som kallas för LOA (lag om offentlig anställning) som ger en statlig arbetsgivaren både större och mindre inskränkningar av arbetsskyddet.

Just när det gäller arbetsskada borde staten som arbetsgivare rent generellt ha svårare att säga upp arbetstagare på saklig grund. Anledningen till detta är att staten som arbetsgivare sträva efter att vara en föregångare på arbetsmarknaden när det gäller att bereda de människor sysselsättning som tex pga arbetshandikapp har svårt att få eller behålla ett meningsfullt arbete (läs gärna mer i prop 1985/86:116 s 8). 

Du ska därför trycka extra mycket på statens ansvarsplikt gällande omplacering och deras strävan att vara en föregångare på arbetsmarknaden vad gäller tex arbetshandikapp.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

 

Om en arbetstagare

 

Kan arbetstagare begära omplacering? när arbetsmiljön inte är tillfredställande

Hejsan !

Jag jobbar inom kommunen  och är fastanställd. Jag har mått mycket dåligt på min arbetsplats då jag jobbar mycket helger och långa dagar. Det är ostrukturerat på arbetsplatsen och har fått gått ner i arbetstid för att orka. Min fråga är nu har jag möjlighet att få kräva omplacering, så att jag kan få jobba på annat ställe i kommunen. Eller är det bara arbetsgivaren som kan begära det ?

Med vänlig hälsning

Hej

I första hand ska din göra en anmälan till ditt lokala skyddsombud att du mår dåligt av den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. I detta syfte skall ombudet inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt över att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsmiljölagen är först och främst en förebyggande lag, som beskrivs ovan och därför är det extra viktigt att  du anmäler din ohälsa till skyddsombudet.

Det finns föreskrifter i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att skydda arbetstagare som utsätts tex för mobbning och kränkande särbehandling, i dessa föreskrifter ska arbetsgivare verka för att lösa problematiken på arbetsplatsen, och även skydda arbetstagare genom tex omplacering.  Dvs det är fullt möjligt att du kan bli omplacerad om du känner att det är den bästa lösningen. Men det blir så fall en förhandling mellan dig, ditt skyddsombud (alt facket) och din arbetsgivare.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren