Fått sparken under provanställningen

Jag har precis fått sparken 4 mån in på min provanställning och fick gå direkt i samma stund. Företaget innehar inte något kollektivavtal. Jag undrar ifall de är skyldiga att betala mig under uppsägningstiden då jag inte har någon annan inkomst?
Tack på förhand!

SVAR
Under provanställningen behöver man inte ange sågot skäl för uppsägningen, och det kan vara så att man får gå på dagen. Praxis är dock att arbetsgivaren ska ge dig två veckors uppsägningstid med lön.

Hälsningar Camilla Ländin

2 thoughts on “Fått sparken under provanställningen

 1. Leif Wahlström says:

  Antar att detta svar endast gäller där lagstiftningens text råder.
  Motorbranschavtalet IFMetall-MAF har följande skrivning och vi utgår från att sakliga skäl ska gälla ifall arbetsgivaren hos oss avbryter en provanställning eller inte avser att tillsvidareanställa vederbörande.
  Önskar svar på detta.

  MOTORBRANSCHAVTALET
  Provanställning och visstidsanställning på avtalsområdet sker enbart enligt detta avtal, som helt ersätter reglerna om visstidsanställning i lagen om
  anställningsskydd.
  Ett avtal om provanställning eller visstidsanställning mellan arbetsgivare och
  arbetstagare ska vara skriftligt.

  Provanställning
  I syfte att tillsvidareanställa en arbetstagare har arbetsgivaren rätt att utan
  stöd av lokal överenskommelse träffa avtal direkt med arbetstagare om en
  tidsbegränsad provanställning om högst sex månader. Lokal facklig
  organisation skall underrättas om avtal om provanställning.
  Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta
  efter det att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till
  motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår
  provanställningen i en tillsvidareanställning.

  Provanställning kan upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar skriftlig underrättelse.
  Arbetstagarens besked enligt andra eller tredje stycket skall lämnas minst
  två veckor i förväg.
  Arbetsgivarens besked skall lämnas minst två veckor i förväg (andra
  stycket) respektive minst en månad i förväg (tredje stycket). Arbetsgivaren
  skall underrätta lokal facklig organisation om sitt besked.
  Anmärkning
  1. Provanställning i kombination med visstidsanställning kräver
  lokal överenskommelse om anställningen medför att
  arbetstagaren kommer att vara prov- och visstidsanställd
  under längre tid än tolv månader under en treårsperiod.
  2. Avsikten med provanställning är att den ska övergå i en
  tillsvidaretjänst varför den endast om särskilda skäl föreligger
  kan efterföljas av en visstidsanställning.

 2. Camilla Ländin says:

  Absolut, våra svar utgår oftast enbart från vad lagen säger, och där kräver ett avslutande av en provanställning inte saklig grund. Vi brukar försöka påpeka att kollektivavtal kan ge andra förutsättningar och ha andra skrivningar. Tack för ditt påpekande!

Comments are closed.