Kan jag säga upp en arbetstagare p.g.a. arbetsbrist?

Jag har  en anställd som sa upp sig muntligt efter att ha jobbat hos mig i tre år. Några dagar senare hävdar hon att hon inte sa upp sig och ber nu mig säga upp henne.

Jag har haft en del problem med denna arbetstagare t.ex. missnöjda kunder.

Det finns endast två anställda inom organisationen och den problematiska arbetstagaren har varit anställd längst. Jag har dock förstått att jag kan kringgå bestämmelserna i LAS då jag endast har två anställda.

Jag undrar nu hur jag kan säga upp denna arbetstagare. Det har funnits brist inom organisationen i ca 9 månader, är det ett giltigt skäl till uppsägning? Hon vill dessutom gå på dagen, slippa arbeta under uppsägningstiden utan lön. Kan man avtala om att arbetstagaren ska gå på dagen p.g.a. arbetsbrist utan någon uppsägningstid?

Tacksam för svar!

 

Svar:

Hej!

Jag utgår i mitt svar från att arbetstagaren har en tillsvidareanställning samt att ni inte har något kollektivavtal på denna arbetsplats i och med att ni b.l.a. tar upp bestämmelser om LAS i er fråga.

Innan en arbetstagare kan sägas upp p.g.a. arbetsbrist måste arbetsgivaren undersöka om det finns någon möjlighet till omplacering inom organisationen. Om detta inte kan göras uppnås saklig grund för uppsägning.En uppsägning från arbetsgivarens sida ska också vara skriftlig, enligt LAS. I och med att ni endast har två anställda i er organisation kan ni kringgå bestämmelserna om turordningsreglerna i LAS. Enligt 22§ får en arbetsgivare med högst 10 anställda  oavsett antalet turordningskretsar undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Ni kan alltså säga upp den problematiska arbetstagaren även om den andra anställda varit inom organisationen en kortare tid.

Enligt LAS gäller en uppsägningstid på MINST en månad och då har arbetstagaren rätt till lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare. Arbetstagaren i detta fall har dock rätt till en uppsägningstid på två månader.

I anställningsavtalet kan man dock komma överens om andra uppsägningstider med arbetsgivaren, men avtalet är inte giltigt om det är ensidigt försämrat från arbetsgivarens sida och sämre än lagen.  I så fall gäller lagen, alternativt kollektivavtal, där det finns ett sådant. I detta fall gäller alltså att arbetstagaren ska ha en uppsägningstid på minst 1 månad.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren