Schema vid föräldraledighet

Hej,

Jag är anställd 75% sedan 8 år tillbaka på ett stort företag med kollektivavtal. Jag har min dotter på 3 år varannan vecka sedan ett år tillbaka. Jag har haft specialschema sedan dess så jag ska kunna hämta/lämna på förskolan denna vecka. Nu tänker min arbetsgivare ta bort detta schema och införa det gamla schemat, alltså kvällar och tidiga mornar. Det fungerar ej när man är ensamstående då förskolan ej har sådana öppettider. Får dom enligt lag göra så? Och om dom får igenom detta, ska det gälla alla som har special schema pga barn varannan vecka?

Svar:

Hej!

Du har enligt Föräldraldighetslagen § 7 rätt till förkortning av den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel då barnet ännu inte fyllt 8 år. Enligt § 12 samma lag får ledigheten spridas över arbetsveckans alla dagar eller till viss/vissa av arbetsveckansdagar. Enligt § 14 ska arbetstagaren samråda med arbetsgivaren kring arbetstidens förläggning, lagen säger följande:

”Kan överenskommelse inte träffas om hur ledigheten skall tas ut vid förkortad arbetstid, skall arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål, om en sådan förläggning inte medför påtaglig störning i arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren får inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten på annat sätt än att sprida den över arbetsveckans samtliga dagar, dela upp ledigheten under arbetsdagen eller förlägga den till någon annan tid än arbetsdagens början eller slut.

Har beslut i en sådan fråga som avses i andra stycket träffats på annat sätt än enligt arbetstagarens önskemål, skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om beslutet. Detta skall om möjligt göras senast två veckor före ledighetens början. Lag (2001:143).”

Likt lagen säger så ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren och arbetstagarens lokala arbetstagarorganisation om ledighet inte kunnat träffas enligt arbetstagarens önskemål. Är du missnöjd med förläggningen av arbetstiden råder jag alltså dig till att kontakta din fackliga organisation för mer stöd i frågan. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren