Bisyssla, vad gäller?

Hej
Gick för cirka 1,5 år sedan ner från 100% till 80% på egen begäran hos min arbetsgivare sedan 8 år tillbaka. Från 1:a Maj i år var tanken att hjälpa min far på hans företag de övriga 20% då de har en tillfällig arbetstopp. Informerade min huvudarbetsgivare skriftligen om den så kallade bisysslan vilket inte föll i god jord. Jag fick beskedet att om jag inte upphör med bisysslan kommer jag bli uppsagd med hänvisning att en arbetsgivare har rätten att neka bisysslor. Har även bett att få detta styrkt i form av någon lag eller paragraf i kollektivavtalet men inte lyckats. Kan även tilläggas att min fars företag ej bedriver konkurrerande verksamhet. Vad gäller ?

Hej

Din arbetsgivare kan inte neka dig bisysslor om du inte är anställd inom offentlig verksamhet (du omfattas då av LOA, lagen om offentlig anställning).  I så fall gäller reglerna nedan:

7 § En arbetstagare får inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende.

7 a § Arbetsgivaren skall på lämpligt sätt informera arbetstagarna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten enligt 7 §. Lag (2001:1016).

7 b § En arbetstagare skall på arbetsgivarens begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren skall kunna bedöma arbetstagarens bisysslor. Lag (2001:1016).

7 c § En arbetsgivare skall besluta att en arbetstagare som har eller avser att åta sig en bisyssla som inte är förenlig med 7 § skall upphöra med eller inte åta sig bisysslan. Beslutet skall vara skriftligt och innehålla en motivering.

Om du arbetar privat handlar det istället om att din arbetsgivare anser att ditt arbete hos din pappa kan vara illojalt gentemot din nuvarande arbetsgivare. Lojalitetsbegreppet är en sk dold anställningsklausul och innebär att du ska ” sätta din arbetsgivares intressen främst”.

Rent praktiskt innebär det att du kan ha flera olika arbeten som pågår samtidigt, men om arbetena påverkar varandra i den grad att din arbetsgivare upplever att du inte prioriterar eller konkurrerar med arbetsgivarens intressen då kan du sägas upp på saklig grund pga illojalitet.  Dvs det är en tolkningsfråga som inte bara kan avgöras utifrån rent konkurrensmässig  fakta. För även om ditt arbete hos din pappa inte på något sätt konkurrerar med ditt nuvarande arbete, upplever fortfarande din arbetsgivare att du inte prioriterar arbetsgivarens intressen, utan att du istället prioriterar din pappas arbetsuppgifter då kan det vara saklig grund för uppsägning pga illojalitet.

Det du ska försöka göra är att övertyga din arbetsgivare om att du inte är illojal och att du visar att du verkligen prioriterar dennes arbetet. I så fall har din arbetsgivare svårare att ställa sådana motkrav.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren