Ogiltigförklara uppsägning

Hej,
Jag har 14 dagar att överklaga min uppsägning. När måste jag lämna in den fall
jag fick uppsägningen den 30/4?

Svar:
Hej,
enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller följande:
40 § En arbetstagare som avser att yrka ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande, skall underrätta arbetsgivaren om detta senast två veckor efter det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Har arbetstagaren inte fått något sådant besked om ogiltighetstalan som avses i 8 § andra stycket eller 19 § andra stycket, uppgår dock tidsfristen till en månad och räknas från den dag då anställningen upphörde.

De två veckorna har alltså passerat för att ogiltigförklara din uppsägning. Om det är så att din arbetsgivare inte gett besked om dina rättigheter att ogiltigförklara har du en månad på dig att ogiltigförklara.

I LAS står sedan i 41 §:
Den som vill kräva skadestånd eller framställa annat fordringsanspråk som grundar sig på bestämmelserna i denna lag skall underrätta motparten om detta inom fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning.

Du kan alltså kräva skadestånd inom fyra månader även om du inte ogiltigförklarat uppsägningen.

Du är välkommen att återkomma till oss om du vill ha ytterligare stöd med att driva ditt ärende vidare. Vill du ha kontakt med vår samarbetspartner KBM Advokatbyrå vänligen skicka över dina kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren