Rättigheter vid föräldraledighet

Hej.

Det är så att jag har en dotter på 2 år och en son på 6 år. Därför arbetar jag 90% med 10% föräldrapenning för att hinna med dagis, simskola mm. Min fru
arbetspendlar och kommer hem sent på kvällen. Allt ansvar ligger på mig. Jag arbetar inom X och min arbetsgivare vill nu införa
schemalagd beredskap var 8e vecka för mig, dygnet runt 7dagar i taget. En beredskapsvecka genererar ca 5-6 utryckningar på ett par timmer styck (utöver mitt
dagtids jobb). Jag känner att jag inte hinner eller orkar detta. Min arbetsgivare hävdar att dom kan tvinga mig. Men jag har läst på er blogg och på flera stora
fackförbunds hemsidor att man skall var skyddad mot övertid när man är ledig enligt föräldrarledighetslagen, men nu säger mitt fackförbund att jag kan bli
beordrad när det ligger utanför tjänstledigheten alltså på nätter och helger. Att det bara är de 10%en som är skyddade.

Vad säger ni om detta?

Svar:
Hej,
Enligt Föräldraledighetslagen 14 §: ”Arbetstagaren skall samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren, skall denne lägga ledighet som avses i 11 § så att verksamheten hos arbetsgivaren kan fortgå utan påtaglig störning.”

Enligt förarbetena till Föräldraledighetslagen är tanken att det ska föras en dialog mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och att bådas intressen ska beaktas vid förläggning av föräldraledighet. I arbetstagarens intresse ligger även barnets intresse att ledigheten förläggs på ett sådant sätt att det gagnar barnet bäst.

Möjligheten att förlägga ledigheten på annat sätt än vad arbetstagaren har begärt ska endast ske i undantagsfall. Som exempel på ”olägenhet för arbetstagaren” anger förarbetena situationer där arbetstagaren inte kan erhålla nödvändig barntillsyn. Även här får varje enskilt fall avgöra vad som innebär en olägenhet.

Vad ”påtaglig störning” innebär för arbetsgivaren får avgöras i varje enskilt fall. Det är naturligt att bedömningen blir olika mellan exempelvis en mindre och en större arbetsplats, eftersom en stor arbetsplats oftast har större möjligheter att hitta flexibla lösningar.

Det kan också finnas andra skrivningar i ev. kollektivavtal på er arbetsplats när det gäller förläggning av föräldraledighet. Eftersom du är medlem i ett fackförbund anser jag att de bör hjälpa dig i en diskussion med arbetsgivaren. Om du kan hävda att det är en oangelägenhet för dig och dina barn att arbeta under beredskapstid bör ni kunna hitta en annan lösning för detta då det är en stor arbetsgivare.

Jag hoppas att ni kommer fram till en gemensam lösning.

Med vänlig häslning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren