Uppsägning pga indraget körkort?

En liten arbetsrättslig fråga för er som vet.

Har en arbetsgivare rätt att säga upp en person som mist sitt körkort (på 1.5 år) pga rattfylleri på sin fritid? Personen har aldrig misskött sitt jobb och det enda skäl som arbetsgivaren uppger till uppsägning är att det krävs körkort i tjänsten. Personen arbetar som boendestödjare och verksamheten är belagd på central ort med god kollektivtrafik och hen kan absolut sköta sitt jobb utifrån det. Verksamheten drivs i privat regi men har avtal med kommunen. Ingen omplaceringsutredning har gjorts. Vad kan hen göra för att slippa uppsägning?

Hej,

Allmänt om uppsägning på grund av personliga skäl gäller att det kan vara svårt, för en arbetsgivare, att bedöma om det finns saklig grund enligt 7§ anställningsskyddslagen för att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl. En sådan bedömning ska ske i tre steg;

För det första måste arbetsgivaren klara den s.k. tvåmånadersregeln.

För det andra måste arbetsgivaren nå upp till lagens nivå på saklig grund för uppsägning.

För det tredje ska arbetsgivaren fullgöra sin omplaceringsskyldighet.

Utöver dessa tre steg ska arbetsgivaren vidta en del åtgärder av formell eller administrativ karaktär som inte påverkar uppsägningens laglighet.
Tvåmånadersregeln i 7§ fjärde stycket anställningsskyddslagen (LAS) innebär att en arbetsgivare inte får grunda en uppsägning endast på förhållanden eller händelser som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan denne underrättade arbetstagaren om uppsägningen enligt 30§ anställningsskyddslagen eller räknat från tidpunkten för uppsägningen om arbetsgivaren inte lämnat någon underrättelse. Uppsägningen anses alltså inte vara sakligt grundad om arbetsgivaren känt till omständigheterna som uppsägningen grundar sig på i mer än 2 månader. Det kan dock finnas undantag till denna tvåmånaders regel om speciella omständigheter har påverkat arbetsgivarens möjlighet till att delge arbetstagaren. Det avgörande är alltså när arbetsgivaren fått kännedom om den händelse som han lägger till grund för uppsägningen.

Arbetsgivaren måste som steg två göra en bedömning av om de omständigheter som åberopas mot arbetstagaren når upp till nivån på lagens krav på saklig grund för uppsägning. Denna bedömning ska göras mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet. Avgörande blir dock vilka slutsatser som därifrån kan dras rörande arbetstagarens lämplighet och hans möjligheter att i framtiden sköta arbetet och hur det inträffade påverkar arbetsgivarens förtroende för arbetstagaren.
Det handlar om att göra en prognos om arbetstagaren på ett förtroendefullt sätt kan fullgöra anställningsavtalet i framtiden.

Om personen i fråga hade haft en resande tjänst hade det varit mer tydligt angående om uppsägningen är sakligt grundad eller ej. I fallet du beskriver föreligger många tänkbara faktorer så som; står det i arbetsbeskrivningen att arbetstagaren måste ha körkort i tjänsten och framföra ett fordon? Kan arbetstagaren fullgöra sitt arbete utan bil? Är kollektivtrafiken ett lika effektivt färdmedel som ett personligt framfört fordon är? Kan arbetstagaren omplaceras till en annan arbetsuppgift under tiden som körkortet är spärrat och erhåller arbetstagaren isf adekvat kompetens för detta? Listan kan göras lång.

Jag vill råda er att kontakta er fackliga organisation då de kan hjälpa er med denna bedömning inom den bransch det avser.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren