Oorganiserad arbetstagare, rätt till löneökning?

Hej,

Jag är oorganiserad på min arbetsplats. Vid lönesättning har det visat sig att jag har uppfyllt kriterierna för löneökning avsevärt bättre än merparten av mina kollegor. Detta medger arbetsgivaren. Detta till trots väljer arbetsgivaren att ge mig avsevärt lägre löneökning än de som är organiserade. Får arbetsgivaren göra på detta sätt?

Hej,

Det finns tyvärr ingen lagregel som ger oorganiserade arbetstagare rätt att löneförhandla med arbetsgivaren eller att i övrigt erhålla någon bestämd lön. Dessa frågor regleras normalt med utgångspunkt i anställningsavtalet och/eller tillämpat kollektivavtal. Den fackliga organisationen förhandlar för sina medlemmar. Det finns ingen lagregel som hindrar facket från att försöka förhandla fram högre löner till sina medlemmar än vad arbetsgivaren ger oorganiserade arbetstagare.

En lönerevision fungerar ofta så att det lokala facket eller de enskilda fackmedlemmarna på arbetsplatsen, löneförhandlar med arbetsgivaren efter riktlinjer som centrala parter på arbetsmarknaden har kommit överens om i kollektivavtal. I dessa fall har inte en oorganiserad arbetstagare någon rätt till viss lön med hänvisning till vad de fackligt anslutna arbetstagarna och arbetsgivaren har kommit överens om.

Men om det är så att kollektivavtalet som lönerevisionen bygger på garanterar alla arbetstagare en generell löneökning och en oorganiserad arbetstagares anställningsavtal inte föreskriver något annat, har den oorganiserade arbetstagaren rätt till den generella löneökningen. Man talar då om att kollektivavtalet har en utfyllande verkan.

Är du anställd inom staten förhåller det sig lite annorlunda. En myndighet som är bunden av kollektivavtal ska inom det yrkesområde kollektivavtalet avser tillämpa det på samtliga arbetstagare (7 § förordning om statliga kollektivavtal).

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren