Företrädesrätten, vad gäller?

Har blivit uppsagd pga arbetsbrist pga omorganisation och centralisering. Blev uppsagd och arbetsbefriad ( enligt avtal ) från 1/1-13till och med 31/12-13.

Jag anmälde då mitt intresse företrädesrätt till återanställning till företaget. I somras annonserades en tjänst ut på intra-nätet och eftersom jag var arbetsbefriad har jag inte tillträde till detta och fick inte information om detta förrän i september när en f.d. kollega fick tjänsten ( ej omplacering utan sedvanlig tillsättning ). Arbetsrättsjuristen på företaget hävdar att företrädesrätten endast gäller för externa tjänster och att jag skulle sökt tjänsten själv. Hon anser att jag ska gå in på företaget jag är arbetsbefriad ifrån och kolla intra-nätet efter lediga tjänster regelbundet ELLER be mina f.d. kollegor hålla koll åt mig.

Nu är ytterligare en tjänst ledig men endast internt annonserad och därför gäller inte företrädesrätten enligt HR-juristen. Med andra ord gäller företrädesrätten endast för externt annonserade tjänster men INTE för internt annonserade enligt henne. Stämmer det hon säger?? Jag har letat i lagtexten och hittar inte att man gör skillnad på intern och extern tjänst. Tacksam för guidning

Hej

Först och främst bör du undersöka vad som står i det gällande kollektivavtalet angående företrädesrätten. Genom kollektivavtal finns det nämligen möjlighet att frångå lagstifningen i anställningsskyddslagen (LAS). Om det inte finns gällande kollektivavtal som inskränker möjligheterna till företrädesrätten gäller följande; 25 § LAS,

arbetstagare som har sagts upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där de tidigare varit anställda. Företrädesrätten gäller från den tidpunkt då uppsägningen skedde (dvs dagen efter anställningen upphör) och nio månader framåt. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter eller om det finns flera olika kollektivavtalsområde, gäller företrädesrätten anställning inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt. Om flera arbetstagare har företrädesrätt till återanställning bestäms turordningen dem emellan av arbetstagarens sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Längre anställningstid har företräde.

Vad gäller då i din situation?

En förutsättning för att företrädesrätt ska kunna göras gällande är att det verkligen sker en nyanställning. Det begreppet innefattar två saker, ny innebär inte det samma som en omplacering. Dvs en omplacering inom företaget är inte en nyanställning. Det kan vara så att arbetsgivare har rätt då en intern annonsering kan vara en omplacering av annan redan anställd arbetstagare och då kan du inte ingripa mot detta då omplacering går före företrädesrätten.

För det andra kan du inte heller angripa inhyrd arbetskraft från tex bemanningsföretag genom att arbetsgivaren kan kringgå arbetskraftsbehov genom andra avtalsformer.

Angående den tjänsten som blev tillsatt under sommaren blir jag lite konfunderad över din fråga? Jag skulle tagit reda på om kollegan i fråga haft företräde genom längre anställningstid eller andra kvalifikationer. Men även se över vad kollektivavtalet säger om turodningsreglerna.

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren