Uppsagd efter skriftlig varning?

Ska få en skriftlig varning den 15 april. Anledning: Jag följer inte de basala hygienrutinerna enligt SOSFS 2007:19. Jag arbetar som personlig assistent inom en kommun. Har varit tillsvidareanställd sedan 1995. Har aldrig fått ngn tillrättavisning under alla dessa år. Jag arbetar 52% vilket i det stora hela består av sovande jour. Dagtid har jag en nagelsalong. Vilket innebär att jag har konstmaterial på naglarna. Vill gärna veta om det lett till uppsägning tidigare? Eller blir jag den första?

Svar:
Hej, En erinran eller varning enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) är ingen bestraffning. Den använder arbetsgivaren för att informera den anställde om att anställningen kan komma att upphöra om ett beteende upprepas. Arbetsgivarenpåminner helt enkelt den anställde om skyldigheterna enligt anställningsavtalet och upplyser även om risken för uppsägning. För att inte en erinran ska ses som en otillåten varning är det viktigt att erinran inte uppfattas som ett hot utan mer som ett klargörande om arbetstagarens skyldigheter och åtaganden enligt anställningsavtalet och att misskötseln är ett brott mot anställningsavtalet samt att fortsatt misskötsel kan leda till uppsägning. En skriftlig erinran bör göras en (1) gång. Inte mer och inte mindre. Detta innebär att arbetsgivare ska vara beredd att säga upp en arbetstagare om denne missköter sig igen på liknande sätt. Jag kan inte säga om orsakerna till din varning legat till grund för uppsägning tidigare. Däremot bör du prata med din arbetsgivare vad du måste göra för att inte riskera din anställning. Det låter konstigt att arbetsgivaren inte påtalat detta tidigare eftersom du varit anställd sedan 1995. Men prata med arbetsgivaren och försök hitta en lösning.  Är du medlem i ett fackförbund ska du vända dig till dem. Du är välkommen till oss igen om du har ytterligare frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren